vel_you

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Veldeman Bedding nv ( houder van het merk vel_you®) en deze bepaalt het gebruik van de vel_you®-app en aanverwante diensten. Onder voorbehoud van uw aanvaarding en de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’), verleent vel_you® u hierbij een beperkte, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de vel_you®-diensten zoals hierin uiteengezet. De termen ‘u’ en ‘gebruiker’ verwijzen naar alle personen en entiteiten die zich toegang verschaffen tot de vel_you®-diensten.
Door uw bevestigende acties van het registreren voor en/of het gebruiken van de vel_you®-diensten, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid en stemt u toe dat vel_you® elektronisch met u mag communiceren met betrekking tot de vel_you®-producten en -diensten.

Aanpassingen aan de Gebruiksvoorwaarden

Het is mogelijk dat wij de Gebruiksvoorwaarden aanpassen. De meest recente gebruiksvoorwaarden vindt u op de Vel_you® website. Uw voortgezet gebruik van de vel_you®-diensten na dergelijke aanpassing, geeft aan dat u akkoord gaat met de aangepaste Gebruiksvoorwaarden.

Vereisten voor het gebruik van de vel_you®-diensten

Het gebruik van de vel_you®-diensten vereist compatibele hardware (smartphone), een internetverbinding en bepaalde software, die periodieke updates kunnen nodig hebben en beïnvloed kunnen worden door de uitvoering van deze factoren. De vel_you®-diensten vormen geen gewaarborgd onderdeel van enige producten van derden en geen enkele aankoop of verwerving van producten of diensten van derden zal geïnterpreteerd worden als toezegging of garantie voor het verkrijgen van toegang tot de vel_you®-diensten.

Voorzorgsmaatregelen

De informatie die u kan vinden in de vel_you®-app en de daarbij aangeboden diensten is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om de relatie tussen u en uw arts of andere zorgverleners te vervangen. Wij zijn geen erkende medische hulpverleners en wij hebben geen expertise in het stellen van diagnoses, onderzoeken of het behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook. Negeer nooit medisch advies en stel het zoeken ervan nooit uit vanwege iets dat u hebt gelezen op of via de vel_you®-diensten.
Informatie over de vel_you®-diensten : wij doen ons best om behulpzame en nauwkeurige informatie te verstrekken over de vel_you®-diensten, maar wij geven geen garantie, van welke aard dan ook, met betrekking tot enige informatie, diensten, of aanbevelingen die ter beschikking gesteld zijn via de vel_you®-diensten.

Uw privacy-instellingen

Veldeman Bedding nv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij degene is die beslist over waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Veldeman Bedding nv verwerkt deze persoonsgegevens in haar hoedanigheid van onderneming waarmee u een commerciële/contractuele relatie heeft of in haar hoedanigheid van operator van de vel_you® website en app die u bezoekt of gebruikt.
Volgende persoonsgegevens worden bij akkoord verzameld met het oog op verwerking:

 • Identiteitsgegevens, IP adres, domeinnaam van de internetleverancier, type browser, besturingssysteem.
 • Informatie met betrekking tot uw slaapgedrag, slaappatroon, -gewoontes en -voorkeuren.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

 • doordat uzelf, wanneer u met ons interageert, ons uw gegevens vrijwillig verstrekt;
 • door uw gebruik van onze app of website en de daaraan gekoppelde technologieën.

Telkens informatie bij u wordt opgevraagd, zullen wij daarin aanduiden of deze informatie absoluut vereist is en wat de gevolgen zijn indien u deze niet zou verstrekken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doel en verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van dat doel. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 1. Het beheer van uw account:
  Bij het openen van uw account slaan we onder andere volgende informatie op: identificatiegegevens en e-mailadres. Op die manier hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.
 2. Het verlenen van een optimale klantenservice:
  Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren.
 3. Verbetering van onze producten en service:
  Wij proberen voortdurend onze dienstverlening te verbeteren. Daartoe kunnen we gebruik maken van uw persoonsgegevens om u te vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere partij daarvoor uw e-mailadres. Die andere partij moet zich uiteraard aan onze privacyregels houden en zal onder andere na afloop van het onderzoek uw e-mailadres verwijderen.
 4. Fraude:
  wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien vereist, delen wij klantgegevens ook mee aan de bevoegde (administratieve) overheden, gerechtelijke instanties of andere publieke organen.

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens en informatie die op u betrekking hebben niet zonder een wettelijke basis, met name enkel wanneer:

 • wij uw vrijwillige, expliciete en specifieke toestemming hebben ontvangen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een verplichting na te komen waaraan wij zijn onderworpen krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie; of
 • de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. Voorbeelden van zo een gerechtvaardigd belang zijn: het verzorgen van een kost-efficiënte dienst, het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten, fraudepreventie en de bescherming van onze IT-systemen en netwerken, het naleven van onze vennootschapsrechtelijke en sociale verantwoordelijkheden.

In principe zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke werknemers binnen Veldeman Bedding, die in functie van hun takenpakket toegang tot die persoonsgegevens moeten hebben. Veldeman Bedding zal ofwel als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens handelen, ofwel als verwerker in opdracht van de verantwoordelijke. In elk geval zullen deze persoonsgegevens enkel verwerkt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
Bovendien worden gegevens mbt uw slaappatroon enkel op anonieme wijze gebruikt, o.a. voor onderzoek naar verbeteringen van de vel_you®-app of de vel_you®-producten.
Al de leden van het Veldeman Bedding-personeel zijn gebonden door strikte interne regels en procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen na te leven.
In de regel delen wij uw persoonlijke gegevens met niemand buiten de Veldeman Bedding-groep. Soms is het echter nodig dat we voor operationele redenen beroep doen op zorgvuldig geselecteerde derden in het kader van de doeleinden zoals hierboven omschreven. Deze ontvangers mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken op basis van onze instructies en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.
In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze ontvangers eveneens gehouden de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven alsook hun contractuele verplichtingen tegenover ons.
U kunt zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct consumerdoeleinden. U kan hiervoor een aanvraag per e-mail versturen naar onze Consumentendienst ( consumer@vel-you.com) of een brief sturen naar Veldeman Bedding nv – consumentendienst – Industrieweg-Noord 1155, B-3660 Oudsbergen.
U kan steeds uw persoonsgegevens inkijken en ze laten corrigeren. In sommige gevallen hebt u ook het recht u te verzetten tegen de verwerking ervan of deze te laten wissen. U heeft eveneens onder bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kan hiervoor een aanvraag per e-mail versturen naar onze Consumentendienst ( consumer@vel-you.com ) of een brief sturen naar Veldeman Bedding nv – consumentendienst – Industrieweg-Noord 1155, B-3660 Oudsbergen. Voeg in beide gevallen (e-mail en post) een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.
Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze te allen tijde intrekken, maar u dient er zich van bewust te zijn dat u in dergelijk geval niet van alle diensten optimaal zal kunnen genieten. Dergelijke intrekking zal ook de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan niet aantasten.
Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons hierover informeren door een e-mail te sturen naar onze Consumentendienst ( consumer@vel-you.com ) of een brief te sturen naar Veldeman Bedding nv – Consumentendienst – Industrieweg-Noord 1155, B-3660 Oudsbergen en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens.

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en beschermen uw persoonsgegevens tegen de vernietiging, verlies, misbruik, ongeoorloofde verstrekking van ongeoorloofde toegang, tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
Deze maatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking aVeldemanook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden.
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is en tot 15 jaar na verstrekking van de gegevens voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden en in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Indien u echter wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen, kan u dit vragen zoals hierboven omschreven.
Voor vragen of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar onze Consumentendienst ( consumer@vel-you.com ) of een brief te sturen naar Veldeman Bedding nv – consumentendienst – Industrieweg-Noord 1155, B-3660 Oudsbergen. We helpen u graag verder.

Registratie en wachtwoord; Privacybeleid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw inloggegevens en wachtwoord. U zult verantwoordelijk zijn voor alle gebruik van uw inloggegevens, al dan niet met uw toestemming. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk in te lichten in geval van ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens of wachtwoord. vel_you® kan en zal geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor informatie die ingediend is door iemand die zich op een frauduleuze manier toegang verschaft heeft tot uw vel_you®-account, of voor enig frauduleus gebruik of misbruik van de informatie die door u is ingediend.

Eigendom van de vel_you®-diensten

De vel_you®-diensten en alle aspecten ervan, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen daarin, zijn eigendom van Veldeman Bedding nv of haar licentiegevers. U erkent dat de vel_you®-diensten en alle onderliggende technologie die gebruikt wordt in verband met de vel_you®-diensten, intellectuele eigendomsrechten en eigendomsinformatie bevat. U mag geen enkele inhoud van de vel_you®-diensten reproduceren, verdelen, aanpassen of afleidende werken ervan creëren, publiekelijk tonen (inclusief het omkaderen van inhoud), of commercieel uitbaten, behalve als het noodzakelijk is om de inhoud ervan in te zien of het delen van dergelijke inhoud (zonder aanpassingen) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten in de vel_you®-diensten die u niet expliciet verleend zijn door vel_you® worden behouden door vel_you® en diens licentiegevers.
Indien u enige van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, zal uw toestemming om de vel_you®-diensten te gebruiken automatisch beëindigd worden en moet u alle kopieën die u gemaakt hebt van enig deel van de vel_you®-diensten vernietigen.

Vrijwaring door gebruikers van vel_you®

Op ons verzoek gaat u ermee akkoord om Veldeman Bedding en diens partners, dienstverleners, licentiegevers, werknemers en agenten te verdedigen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen enige en alle verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten, inclusief maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit vorderingen, acties of eisen met betrekking tot, of waarvan verondersteld wordt dat ze betrekking hebben tot: (a) uw schending van de Gebruiksvoorwaarden; of (b) uw schending van enige andere eigendomsrechten of rechten van derden of enige toepasselijke wetgeving gerelateerd aan uw gebruik van de vel_you®-diensten. Wij behouden ons het recht voor om de controle van de verdediging aan te nemen van enige claim van derden die onderworpen is aan vrijwaring door u, in welk geval u samen zult werken met ons om elke beschikbare verdediging te doen gelden.

Gebruikersgedrag

Indien wij vaststellen dat een gebruiker de vel_you®-diensten op een onverantwoorde wijze gebruikt, hebben wij het recht (maar niet de verplichting) om dit gebruik van de vel_you®-diensten te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Veranderingen aan vel_you®-diensten

vel_you® kan op elk moment enige functie of enig onderdeel van de vel_you®-diensten zonder voorafgaande kennisgeving, hetzij tijdelijk of permanent, wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat vel_you® niet aansprakelijk zal zijn, jegens u of derden, voor enige wijziging, schorsing of opheffing van enige functie of enig onderdeel van vel_you®-diensten.

Diensten door derden

De vel_you®-diensten kunnen links of referenties weergeven naar websites van derden. Wij monitoren of onderzoeken dergelijke websites niet en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van dergelijke websites. Het toevoegen van links naar websites van derden aan onze vel_you®-diensten, betekent niet dat wij de door ons gelinkte websites goedkeuren of onderschrijven. Als u besluit om onze vel_you®-diensten te verlaten en deze websites van derden te bezoeken, dan doet u dat volledig op eigen risico. vel_you® raadt u aan om de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid (als deze er zijn) van deze websites van derden te lezen. U gaat ermee akkoord dat vel_you® niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die het resultaat kan zijn van uw gebruik van een website van derden.

Inhouds- en garantiedisclaimer

De vel_you®-app en -producten worden door vel_you® geleverd in hun actuele staat. Noch Veldeman Bedding noch zijn partners, leveranciers of verbonden ondernemingen geven enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik van de vel_you®-app, de inhoud ervan, of enige andere informatie die beschikbaar gesteld wordt door of via de vel_you®-app. Bovendien garandeert vel_you® niet dat het gebruik van de vel_you®-app ononderbroken, te allen tijde of vanaf elke locatie beschikbaar, veilig en foutloos zal zijn, dat alle defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de vel_you®-app vrij is van virussen of andere mogelijke schadelijke componenten.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Veldeman Bedding aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, repressieve of gevolgschade (inclusief zonder beperking voor deze die voortvloeit uit winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de gevolgen van het gebruik van de vel_you®-app, ongeacht of deze schade gebaseerd is op de garantie, het contract, een onrechtmatige daad of enig ander juridisch feit en ongeacht of vel_you® op de hoogte gesteld was van de mogelijkheid van dergelijke schades. De totale aansprakelijkheid van vel_you®, die voortvloeit uit, of gerelateerd is aan de vel_you®-app ( ongeacht de vorm van de actie of de claim, vb. een contract, de garantie, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, of enige ander juridisch feit ) is beperkt tot 100 EUR. De verbonden ondernemingen, leveranciers en partners van Veldeman Bedding hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit de vel_you®– website en app. Het kan zijn dat de wetgeving die op sommige plaatsen toepasselijk is, bepaalde hierboven beschreven beperkingen niet toestaat, in welk geval deze beperkingen niet op u van toepassing zullen zijn.

Beslechting van geschillen

U gaat ermee akkoord dat enige geschillen tussen u en vel_you® die voortkomen uit, of gerelateerd zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de vel_you®-app (gezamenlijk, ‘Geschillen’) in eerste instantie zullen worden opgelost door een arbitrageproces met het oog op het vermijden van juridische procedures. Voordat u een zaak aanspant tegen vel_you®, gaat u ermee akkoord om het Geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met consumer@vel-you.com. Wij zullen proberen om het Geschil dan op te lossen via e-mailcontact. Als een Geschil niet binnen 3 maanden nadat het ingediend is, opgelost is, dan kunnen u of vel_you® verder gaan met gerechtelijke procedures.

De Gebruiksvoorwaarden en het oplossen van enige Geschillen zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.
Ongeacht of enige wet of statuut het tegendeel zegt, moet elke claim of oorzaak van een rechtszaak die voortvloeit uit, of gerelateerd is aan uw gebruik van de vel_you®-app binnen één (1) jaar nadat deze claim of oorzaak van de rechtszaak ontstond ingediend worden, anders zal de claim of de oorzaak van de rechtszaak voor altijd uitgesloten worden.

Algemeen

Indien enige van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden in strijd met de wetgeving blijkt/blijken te zijn, dan zal (zullen) deze bepaling(en) dusdanig geïnterpreteerd worden om de intenties van de partijen zo dicht mogelijk te benaderen, terwijl de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Het verzuim van vel_you® om enige rechten of bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen vormt geen afstand van dat recht of deze bepaling, tenzij dit door vel_you® erkend en schriftelijk bevestigd is. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en vel_you® met betrekking tot het onderwerp hierin en zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. U mag deze overeenkomst niet toewijzen aan enige andere partij, en elke poging daartoe zal nietig zijn.

VELDEMAN Bedding nv
Industrieweg-Noord 1155
B- 3660 OUDSBERGEN

vel_you® is een geregistreerd handelsmerk van Veldeman Bedding nv
Datum van de laatste update: 5 maart 2020